Adatvédelmi tájékoztató a képzésben részt vevők számára

Jelen tájékoztató célja, hogy mielőtt Ön megadná az adatait, megismerje, hogy a Sirius Gimnázium és Szakgimnázium mint felnőttképző intézmény milyen adatokat és milyen célból kér el Öntől, és hogy milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat.

1) Amennyiben Ön OKJ-s szakképzésen vesz részt, melyet a felnőttképző intézmény a felnőttképzési törvény szerint valósít meg, úgy a felnőttképző intézménynek a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie:

 • - név, születési név,
 • - anyja neve,
 • - születési helye és ideje,
 • - állampolgársága,
 • - lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,
 • - telefonszáma,
 • - nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,
 • - a résztvevő társadalombiztosítási azonosító jele,
 • - tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
 • - a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,
 • - munkaerő-piaci státusz.

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen. Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.
Az adataihoz a felnőttképző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, a vizsgaszervező, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a felnőttképző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.
A felnőttképző intézmény az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

A felnőttképző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve, ha Ön állami támogatással megvalósuló képzésen vesz részt. Ebben az esetben a támogató részére a képzéssel kapcsolatos személyes adatai továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

A felnőttképző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja.
A honlap használatával kapcsolatos tudnivalók.
A Sirius Gimnázium és Szakgimnázium "tanfolyam-debrecen.hu" honlapjának tárhelyszolgáltatója: Addmonte Ltd (www.addmonte.co.uk, székhelye: 39 Withypitts, Crawley, UK, RH10 4PJ). A honlapon való böngészéskor Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat (ún. sütiket),azaz kisebb fájlokat helyez el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a saját böngészőjében módosíthatja. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai
A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.
A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg),kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.
A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.
A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség.)
Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.
A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a felnőttképző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.
A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu.
A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.
Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón vagy kérheti, hogy ezeket a felnőttképző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.
Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik.
Amennyiben Önnek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, az alábbi elérhetőségek egyikén fordulhat hozzánk:

 • Az adatkezelő intézmény megnevezése: Sirius Gimnázium és Szakgimnázium
 • Címe: 4025 Debrecen, Arany János utca 12.
 • Képviseli: Nagyné Filimon Csilla igazgató
 • Telefon: +36 52537 308
 • E-mail: info@siriusiskola.hu
 • Hatályos: 2018. május 28-tól